Sjukvårdspersonal

Urinvägsinfektioner (UVI)
Urinvägsinfektioner är vanliga, oftast godartade och orsakas nästan alltid av bakterier. UVI är vanligast hos kvinnor och cirka 1/3 drabbas någon gång.


Urinvägsinfektioner kan indelas i:

  • Pyelonefrit - inflammation i njurparenkym och njurbäcken
  • Cystit (blåskatarr) - inflammation i urinblåsan
  • ABU (asymtomatisk bakteriuri) - bakterier i urinen utan symtom


Etiologi
Primära patogener: E. coli (ca 80 % av UVI-fall hos kvinnor) Staphylococcus saprophyticus.
Sekundära patogener: Bl.a. Enterobacter, Klebsiella, Proteus och Enterokocker.


Diagnostik
Urinodling är den säkraste metoden att påvisa bakteriuri. En nackdel är att det tar tid att få svar. Dipslide-odling har nästan lika bra sensitivitet men sämre specificitet. Svårigheter finns beträffande kvantifiering av växt, artbestämning samt upptäckt av blandflora. Differentiering kan bara ske mellan E. coli och grampositiva bakterier.

Nitrittest används för att skilja mellan bakterier tillhörande Enterobacteriaceae (ex E. coli) och andra urinvägsbakterier. Testet har hög specificitet men låg sensitivitet. Granulocytesterastest används för att påvisa pyuri (ökad utsöndring av vita blodkroppar) i urinen.


Symtom vid cystit

  • Akut insättande miktionssveda (sveda vid urinering)
  • Frekventa urinträngningar
  • Värk i korsryggen och nedtill i buken också vanligt men ospecifikt

Resistensproblem
Resistens 1996-2006 www.strama.org

Resistensen hos E. coli mot trimetoprim visar en ökande frekvens under perioden Resistensen mot övriga förstahandsval ligger på en relativt stabil och låg nivå. För att behålla kinolonernas mycket goda effekt mot urinvägspatogener är det viktigt att begränsa deras användning till komplicerade, recidiverande och/eller övre urinvägsinfektioner (Läkemedelsboken 1999/2000, s. 538).


Länk - resistensproblem
Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF)